fbpx

Regulamin

 

REGULAMIN WARSZTATÓW I KURSÓW


 

 

 1. Organizatorem warsztatów jest CHIC WARSAW SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 273 (zwana dalej Ciekawe Szycie).

 2. Warsztaty odbywają się w Ciekawym szyciu  przy Al. Wilanowskiej 273 w Warszawie, chyba że miejsce zajęć w danej ofercie kursu/ warsztatu jest wyznaczone w innej lokalizacji.

 3. Uczestnikami zajęć mogą zostać osoby powyżej 6 roku życia ale w odpowiednich grupach tematycznych dedykowanych odpowiedniej grupie wiekowej. Jeśli prowadzący zajęcia uzna, że wiek kursanta jest nieodpowiedni, może nie zgodzić się na jego udział w warsztatach.

 4. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w zajęciach o ile zostaną zgłoszone do udziału w zajęciach przez rodziców lub opiekunów prawnych, niezbędna jest także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach. Pisemną zgodą jest dokonanie rezerwacji i płatności poprzez stronę www.ciekaweszycie.pl

 5.  Udział w zajęciach jest płatny. Koszt uczestnictwa podany jest przy ofercie zajęć. Ciekawe szycie udziela rabatu jedynie przy okazaniu karty Klubowicza IKEA FAMILY.

 6. Karta Klubowicza IKEA FAMILY uprawnia do 10% rabatu na kursy dla dorosłych i kursy dla dzieci, na kursy dedykowane TYLKO dla Klubowiczów, które widnieją w zakładce IKEA FAMILY udzielamy rabat 25%. Rabat udzielany jest podczas rezerwacji przy okazaniu karty. Nie jest możliwe udzielanie rabatu po dokonaniu rezerwacji oraz z kartą imienną osoby trzeciej.

 7. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez formularz rezerwacji, który znajduje się na stronie www.ciekaweszycie.pl w zakładce rezerwacje /kalendarz. Po dokonanej rezerwacji przystępujemy do płatności poprzez serwis DotPay.

 8. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów i kursów, warunków uczestnictwa oraz cennika. Jest także równoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia.

 9. Płatność za kurs jest dokonywana natychmiast po dokonaniu rezerwacji poprzez serwis DotPay i stanowi jedyną formę rezerwacji i płatności on-line.

 10. Wniesiona opłata jest bezzwrotna. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach lub rezygnacji z udziału w nich, można wskazać inną osobę, która weźmie udział w zajęciach zamiast osoby rezygnującej, jednakże nie później niż 24 h przed terminem kursu.

 11. W trakcie trwania kursu kilkudniowego istnieje możliwość nieobecności na jednych zajęciach. Jeśli nieobecność dotyczy ostatnich zajęć z cyklu, zajęcia te są odrabiane w późniejszym czasie wraz z innym kursem lub podczas zajęć indywidualnych (odrobienie zajęć w przypadku warsztatów indywidualnych jest dodatkowo płatne). Jeśli nieobecność dotyczy pierwszego lub drugiego spotkania (lub trzeciego w przypadku kursu „I stopień szycia”) zajęcia mogą zostać odrobione wyłącznie podczas warsztatów indywidualnych (odrobienie zajęć w przypadku warsztatów indywidualnych jest dodatkowo płatne). Nieobecność musi być zgłoszona 24 h przed dniem nieobecności na zajęciach poprzez mail info@ciekaweszycie.pl, informacje telefoniczne, sms i ustne nie są możliwe. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej w ten sam dzień, kursant traci możliwość odrobienia  zajęć i ponosi 100% kosztu tego dnia. (dot. kursów dla dorosłych i pakietu 4 zajęć na kursy dla dzieci).

 12. W przypadku zakupu pakietu semestralnego na kurs dla dzieci za każdą nieobecność zgłoszoną nie później niż 24 h przed kolejnymi zajęciami otrzymują Państwo zwrot pieniędzy (istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin). Zgłoszenie nieobecności może być zgłoszone tylko raz na 4 zajęcia ( między jedną a drugą nieobecnością muszą być minimum 3 zajęcia).

 13. W przypadku kursów cyklicznych istnieje możliwość zmiany terminu udziału w kursie, jednak nie później niż na 7 dni przed pierwotną datą warsztatów.

 14. W przypadku rezygnacji z powodu ważnych przyczyn losowych później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć opłat nie jest zwracana.

 15. W przypadku rezygnacji z powodu ważnych przyczyn losowych, co najmniej na 8 dni przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy. Zwrot opłaty rezerwacyjnej jest dokonywany poprzez serwis DotPay.

 16. W przypadku nieobecności na spotkaniach uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaty z tytułu rezerwacji kursu.

 17. W przypadku braku miejsc na wybrane zajęcia, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.

 18. Jeżeli na zajęcia nie będzie więcej niż 3 osób chętnych, Organizator zastrzega sobie prawo do nie otwarcia kursu. Informacja trafi do Państwa poprzez mail.

 19. Osoby biorące udział w zajęciach ponoszą odpowiedzialność za swój stan emocjonalny i fizyczny zarówno w trakcie warsztatów jak i po ich zakończeniu.

 20. Ciekawe Szycie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora dot. zasad BHP.

 21. Uczestnicy zajęć ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich powodu (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów). W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich powodu ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych Ciekawe Szycie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje.

 22. Ciekawe Szycie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.

 23. Ciekawe Szycie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr konta (w ciągu 3 dni) lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych zajęć, o ile na wybranych zajęciach będą jeszcze wolne miejsca.

 24. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 25. Ciekawe Szycie na potrzeby marketingowe będzie wykonywał zdjęcia warsztatów. Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację swojego wizerunku proszone są o wysłanie wiadomości e-mail z informacją „Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku” na adres: info@ciekaweszycie.pl. Brak wiadomości o w/w treści rozumiany jest jako akceptacja na publikację wizerunku.

 26. Rejestracja na zajęcia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie drogą mailową informacji o przyszłych kursach.                                                      
 27.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zastrzegamy sobie możliwość odmowy udziału w zajęciach osobie z objawami przeziębienia.
 28. Ciekawe Szycie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stornie internetowej www.ciekaweszycie.pl w dolnej zakładce REGULAMIN.