fbpx

Regulamin

 

REGULAMIN WARSZTATÓW I KURSÓW


 

 

 1. Organizatorem warsztatów jest CHIC WARSAW SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 273 (zwana dalej Ciekawe Szycie).

 2. Warsztaty odbywają się w Ciekawym szyciu  przy Al. Wilanowskiej 273 w Warszawie, chyba że miejsce zajęć w danej ofercie kursu/ warsztatu jest wyznaczone w innej lokalizacji.

 3. Uczestnikami zajęć mogą zostać osoby powyżej 6 roku życia ale w odpowiednich grupach tematycznych dedykowanych odpowiedniej grupie wiekowej. Jeśli prowadzący zajęcia uzna, że wiek kursanta jest nieodpowiedni, może nie zgodzić się na jego udział w warsztatach.

 4. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w zajęciach o ile zostaną zgłoszone do udziału w zajęciach przez rodziców lub opiekunów prawnych, niezbędna jest także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach. Pisemną zgodą jest dokonanie rezerwacji i płatności poprzez stronę www.ciekaweszycie.pl

 5.  Udział w zajęciach jest płatny. Koszt uczestnictwa podany jest przy ofercie zajęć. Ciekawe szycie udziela rabatu jedynie przy okazaniu karty Klubowicza IKEA FAMILY.

 6. Karta Klubowicza IKEA FAMILY uprawnia do 10% rabatu na kursy dla dorosłych i kursy dla dzieci, na kursy dedykowane TYLKO dla Klubowiczów, które widnieją w zakładce IKEA FAMILY udzielamy rabat 25%. Rabat udzielany jest podczas rezerwacji przy okazaniu karty. Nie jest możliwe udzielanie rabatu po dokonaniu rezerwacji oraz z kartą imienną osoby trzeciej.

 7. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez formularz rezerwacji, który znajduje się na stronie www.ciekaweszycie.pl w zakładce rezerwacje /kalendarz. Po dokonanej rezerwacji przystępujemy do płatności poprzez serwis DotPay.

 8. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów i kursów, warunków uczestnictwa oraz cennika. Jest także równoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia.

 9. Płatność za kurs jest dokonywana natychmiast po dokonaniu rezerwacji poprzez serwis DotPay i stanowi jedyną formę rezerwacji i płatności on-line.

 10. Wniesiona opłata jest bezzwrotna. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach lub rezygnacji z udziału w nich, można wskazać inną osobę, która weźmie udział w zajęciach zamiast osoby rezygnującej, jednakże nie później niż 24 h przed terminem kursu.

 11. W trakcie trwania kursu kilkudniowego istnieje możliwość nieobecności na jednych zajęciach. Jeśli nieobecność dotyczy ostatnich zajęć z cyklu, zajęcia te są odrabiane w późniejszym czasie wraz z innym kursem lub podczas zajęć indywidualnych (odrobienie zajęć w przypadku warsztatów indywidualnych jest dodatkowo płatne). Jeśli nieobecność dotyczy pierwszego lub drugiego spotkania (lub trzeciego w przypadku kursu „I stopień szycia”) zajęcia mogą zostać odrobione wyłącznie podczas warsztatów indywidualnych (odrobienie zajęć w przypadku warsztatów indywidualnych jest dodatkowo płatne). Nieobecność musi być zgłoszona 24 h przed dniem nieobecności na zajęciach poprzez mail info@ciekaweszycie.pl, informacje telefoniczne, sms i ustne nie są możliwe. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej w ten sam dzień, kursant traci możliwość odrobienia  zajęć i ponosi 100% kosztu tego dnia. (dot. kursów dla dorosłych i pakietu 4 zajęć na kursy dla dzieci).

 12. W przypadku zakupu pakietu semestralnego na kurs dla dzieci za każdą nieobecność zgłoszoną nie później niż 24 h przed kolejnymi zajęciami otrzymują Państwo zwrot pieniędzy (istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin). Zgłoszenie nieobecności może być zgłoszone tylko raz na 4 zajęcia ( między jedną a drugą nieobecnością muszą być minimum 3 zajęcia).

 13. W przypadku kursów cyklicznych istnieje możliwość zmiany terminu udziału w kursie, jednak nie później niż na 7 dni przed pierwotną datą warsztatów.

 14. W przypadku rezygnacji z powodu ważnych przyczyn losowych później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć opłat nie jest zwracana.

 15. W przypadku rezygnacji z powodu ważnych przyczyn losowych, co najmniej na 8 dni przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy. Zwrot opłaty rezerwacyjnej jest dokonywany poprzez serwis DotPay.

 16. W przypadku nieobecności na spotkaniach uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaty z tytułu rezerwacji kursu.

 17. W przypadku braku miejsc na wybrane zajęcia, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.

 18. Jeżeli na zajęcia nie będzie więcej niż 3 osób chętnych, Organizator zastrzega sobie prawo do nie otwarcia kursu. Informacja trafi do Państwa poprzez mail.

 19. Osoby biorące udział w zajęciach ponoszą odpowiedzialność za swój stan emocjonalny i fizyczny zarówno w trakcie warsztatów jak i po ich zakończeniu.

 20. Ciekawe Szycie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora dot. zasad BHP.

 21. Uczestnicy zajęć ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich powodu (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów). W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich powodu ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych Ciekawe Szycie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje.

 22. Ciekawe Szycie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.

 23. Ciekawe Szycie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr konta (w ciągu 3 dni) lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych zajęć, o ile na wybranych zajęciach będą jeszcze wolne miejsca.

 24. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 25. Ciekawe Szycie na potrzeby marketingowe będzie wykonywał zdjęcia warsztatów. Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację swojego wizerunku proszone są o wysłanie wiadomości e-mail z informacją „Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku” na adres: info@ciekaweszycie.pl. Brak wiadomości o w/w treści rozumiany jest jako akceptacja na publikację wizerunku.

 26. Rejestracja na zajęcia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie drogą mailową informacji o przyszłych kursach.                                                      
 27.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zastrzegamy sobie możliwość odmowy udziału w zajęciach osobie z objawami przeziębienia.
 28. Ciekawe Szycie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stornie internetowej www.ciekaweszycie.pl w dolnej zakładce REGULAMIN.

 

 

Regulamin konkursu ”PROJEKT WIOSENNEJ STYLIZACJI”

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest CHIC WARSAW SP. Z O. O. z siedzibą przy Wilanowskiej 273 identyfikująca się numerem NIP 524 276 77 59, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.04.2021 r., a kończy się dnia 23.04.2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem (występująca w imieniu dziecka do 18 roku życia wykonującego zadanie konkursowe), która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
  2. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2. Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik przesyła na adrs e-mail: info@ciekaweszycie.pl projekt (rysunek, obrazek, obraz, wykonane techniką dowolną dzieło plastyczne) wiosennego ubrania, zaprojektowanego i wykonanego przez osobę niepełnoletnią, w której imieniu występuje).
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

 

 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego.
 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 3 (słownie: trzech) Zwycięzców.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody – zestaw nagród złożony z książki Zojka oraz kolorowanki/projektowanki.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców w dniu 24.04.2021 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody w wiadomości e-mail, wysłanej przez Organizatora.
 7. Dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Organizatora.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Organizatora tj. przy Al. Wilanowskiej 273 w Warszawie.
 10. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 raz (słownie: jeden raz).
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 • 5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Wilanowska 273, 02-730 Warszawa oraz na adres e-mail info@ciekaweszycie.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@ciekaweszycie.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

 • 6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs na projekt wiosennej stylizacji” na adres e-mail info@ciekaweszycie.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2021 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://ciekaweszycie.pl/regulamin/
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram/Facebook ani z nim związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.